Gebruikers van De Jachthoorn

Reglement bij het gebruik van het gemeenschapshuis:

Dit reglement is van toepassing op alle gebruiksovereenkomsten en geldt voor alle gebruikers, bezoekers en vrijwilligers van Gemeenschapshuis De Jachthoorn. In dit reglement spreken we verder van ‘gebruiker’.

De Stichting Gemeenschapshuis acht zich inzake beheer en exploitatie gehouden tot naleving van de overeenkomst, welke zij in deze met de gemeente Mill en Sint Hubert heeft gesloten.

1. De gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de gebruikte ruimten en materialen. Schade, bewust of bij ondeugdelijk gebruik, aan ruimten of materialen moeten gemeld worden aan de beheerder of diens vervanger en kunnen verhaald worden op de gebruiker.

2. De gebruiker dient een contactpersoon aan te wijzen, met wie in geval van schade en dergelijke, overlegd kan worden.

3. De gebruiker ontvangt de ruimte(n), waarvan men gebruik maakt, in schone staat van de beheerder of zijn vervanger.

4. Na gebruik van de ruimte(n) zorgt de gebruiker dat:
• gebruikte goederen weer zijn opgeborgen;
• met de beheerder de ruimte wordt gecontroleerd.

5. Aan personen en/of groepen die zich niet volgens de normaal gangbare regels weten te gedragen, kan na waarschuwing van de beheerder of zijn vervanger, voor de betreffende dag of eventueel voor langere tijd, de toegang tot het gebouw worden ontzegd. Bij herhaling kan de gebruiker worden uitgesloten.

6. Elke gebruiker mag tegen de vastgestelde huur gebruik maken van de ruimte die is toegewezen.

7. De vergoeding voor het gebruik wordt per maand gefactureerd en dient binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te zijn betaald.
Indien de factuur niet tijdig is voldaan eindigt het gebruik automatisch en zonder ingebrekestelling onverminderd de verplichting van de gebruiker tot betaling van de verschuldigde vergoeding en andere kosten.

8. Afspraken voor huur van ruimten dienen uiterlijk drie dagen van tevoren te worden gemaakt met de beheerder. Indien een verzoek korter van tevoren ingediend wordt, kan de ruimte alleen gehuurd worden indien er beheer beschikbaar is.

9. Buiten reguliere openingstijden kunnen er in overleg activiteiten plaatsvinden.

10. Afmelden voor het gebruik van ruimten kan tot uiterlijk vijf dagen voor de vastgestelde datum.

11. Het reserveren van ruimten, binnen de tijden dat deze door een vaste gebruiker wordt gebruikt, kan niet zonder meer geschieden. Er moet dan overleg worden gepleegd met de Stichting.

12. Gebruikers moeten, indien zij zelf materialen in het gebouw hebben, deze verzekeren tegen brand en diefstal.

13. De beheerder of Stichting is niet aansprakelijk voor het zoekraken of ontvreemden van eigendommen van derden.

14. Alle vervoermiddelen moeten geplaatst worden op de daarvoor bestemde plaatsen.

15. Apparatuur van de Stichting mag alleen worden bediend door de daarvoor aangewezen persoon.

16. De Stichting is gerechtigd tot het uitoefenen van het horecabedrijf in het gemeenschapshuis. Het is geen verplichting gebruik te maken van de bar.

17. Drank en etenswaren mogen zonder toestemming van de Stichting niet worden meegebracht.

18. De Stichting zal geen concurrerende positie innemen ten opzichte van de plaatselijke horecabedrijven.

19. Het houden van feesten van persoonlijke aard is niet toegestaan. In bijzondere gevallen kunnen Burgemeester en Wethouders ontheffing verlenen van dit verbod.

20. Het is niet toegestaan politieke en/of religieuze doeleinden te promoten.

21. De Stichting schenkt uitsluitend alcoholhoudende drank tot één uur na beëindiging van laatste activiteit en niet later dan 24.00 uur. Tijdens jeugdactiviteiten worden er geen alcoholhoudende drank geschonken.

22. Uitbreiding of verandering van dit reglement kan te allen tijde geschieden door de Stichting in overleg met de Gebruikersraad.

23. In gevallen waarin deze regels niet voorzien beslist de Stichting.

Vastgesteld door de Stichting Gemeenschapshuis de Jachthoorn,
Augustus 2019

 

Onze vaste gasten

Op alfabetische volgorde:

 

Badmintonclub Witrodewi

Basisschool De Schare

Carnavalsvereniging “De Bokken”

Dames gymclub

Dansschool Keep on Movin'

Dweilorkest “Engsele”

Gezelligheidskoor ValsPlat

Harmonie 'Ons Genoegen'

HaVoC (volleybalvereniging)

Heemschut Sint Huybert

Katholieke Bond van Ouderen St. Hubert

KBO Biljartclub

't Kreatief Sint Hubert

Musicalgroep DèDieDèDoen

Stichting Dorpsraad Sint Hubert

Stichting Jeugdbelangen St. Hubert

SWOM Koersbal

SWOM Ouderenkoor De Dorpsstemmen

SWOM Senioren gymnastiek

VolleybalVereniging Apollo Mill

Volleybalvereniging VC Servo

Vrouwen van Nu St Barbara Sint Hubert

ZorgSchakel Sint Hubert 

main bottom